رستوران ایتالیایى پارما

رستوران ایتالیایى پارما
(استان کرمان – شهر کرمان)
Parma Italian Food
نشانی (آدرس):
استان کرمان، شهر کرمان، بلوار فارابی، فارابی ۵
شماره تلفن تماس:
۰۳۴۳۲۴۵۹۴۹۹