کباب سرا چائیده

کباب سرای چاییده
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول،میدان افشار ابتدای خیابان روستا

شماره تلفن تماس:
?۰۹۱۶۶۲۹۲۳۴۷
?۰۹۱۶۳۴۲۰۴۰۰