کباب سرای بهروز

کبابسرای بهروز دزفول

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان طالقانی نبش بهشتی

شماره تلفن های تماس:
۰۶۱۴۲۲۴۵۰۹۱

۰۹۱۶۶۴۱۸۹۵۵
۰۹۱۶۳۴۳۴۵۰۲