کباب خانه میزبان

کباب خانه میزبان
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی بین خیابان ابوریحان و خیابان ۱۷ شهریور

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۴۲۵۴۴۲۷۹
?۰۹۳۵۸۵۳۴۷۱۸