کبابی و خانه صبحانه تژگ

کبابی و خانه صبحانه تَژگَ

(دزفول)

Tazhgah

نشانی ( آدرس ) :

استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان ۴۵ متری ( بلوار فتح المبین )، بین خیابان مطهری و خیابان معزی

شماره تلفن تماس :

۰۹۳۷۴۴۹۸۲۹۰

۰۹۱۶۷۳۰۶۷۹۸

واژه ها:

تژگاه،تشگاه،تشگه،تشگ،تشک،آتشگاه،آتشگه،آتژگه،آتژگاه،آتژگ،آتش،آتژ،تژ،تش،تژک