کباب ترکی نشاط تهران

کباب ترکی نشاط تهران
(اهواز)
پیتزا – ساندویچ – مرغ بریان
لژ خانوادگی

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، نبش پارک قوری

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۷۴۲۳۱۶