کبابسرای فرخی پور

کبابسرای فرخی پور
(شاهرخ)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان طالقانی، روبروی مسجد نجفیه

شماره تلفن های تماس:
۰۶۱۴۲۲۲۱۴۹۱
۰۹۱۶۶۴۴۲۵۳۰