کبابسرای سفیر

کبابسرای سفیر
(اهواز)

پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین بیمارستان گلستان و پارک قوری

شماره تلفن های تماس:
۰۶۱۳۳۷۴۳۶۳۰
? ۰۹۱۶۳۰۹۴۴۷۴