لقمه بی مزه

لقمه بی مزه
(سلف سرویس فلافل و …)

(اهواز)

(فلافل، سمبوسه، ساندویچ، …)
پیک و ارسال در محدوده
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان (بلوار) کیانپارس، کنار فلکه سوم کیانپارس، نبش خیابان مطهری

شماره تلفن تماس:
۰۹۳۰۱۱۶۸۱۰۳