غذای خانگی ضیافت نور

غذا خانگی ضیافت نور

نشانی (آدرس):
استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان آبرسان، خیابان بیلانکوه شرقی، جنب خدمات پستی

شماره تلفن های تماس:
۰۴۱۳۶۵۸۰۰۴۷
۰۴۱۳۶۵۵۰۳۳۳