غذای خانگی باباجون

غذای خانگی بابا جون
(اهواز)

همراه با پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، منطقه گلستان، خیابان فروردین، نبش خیابان اسفند

شماره تلفن های تماس:
۰۶۱۳۳۷۵۴۵۲۱
۰۶۱۳۳۷۵۴۵۲۰
?۰۹۳۶۶۴۶۲۶۱۰