رستوران هفت خوان

رستوران بین المللی هفت خوان
شیراز

نشانی (آدرس):
استان فارس، شهر شیراز، بلوار جدید قرآن، نبش کوچه هفدهم

شماره تلفن تماس:
۰۷۱۱۲۲۷۰۰۰۰

نشانی وبسایت:
www.haftkhanco.com