رستوران بین المللی ملل

رستوران بین المللی ملل

(دزفول)

پارکینگ رایگان

سرویس ارسال غذا

نشانی ( آدرس ) :

استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، علی کله، نرسیده به سد تنظیمی

شماره تلفن تماس :

۰۶۱۴۲۵۴۲۹۲۹