حلیم و آش شیرازی

حلیم و آش شیرازی

۱٫سرو حلیم

۲٫سرو آش آبادانی

۳٫سرو آش شیرازی

ساعات فروش:
صبح و عصر

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان فردوسی نبش خیابان مدرس

***آش و حلیم شیرازی***

با مدیریت سید عباس کاشانی زاده