آشپزخانه مرکزی گلستان

آشپزخانه مرکزی گلستان
(اهواز)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین – بین دی و آذر روبروی بانک ملی
شماره تلفن های تماس:
?۰۹۱۶۹۲۵۲۰۷۱
?۰۹۱۶۶۱۹۷۳۷۶